РЕГЛАМЕНТ Ходосівської сільської ради

Додаток № 1 до рішення № 3/1

1 сесії 7 скликання

від 09.11.2015 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Ходосівської

сільської ради

від 09.11.2015 року № 3/1

РЕГЛАМЕНТ

Ходосівської сільської ради

ЗМІСТ

Розділ 1. Загальні положення

Розділ 2.  Сесії Ходосівської сільської ради

Глава 2.1. Сесія сільської ради

Глава 2.2. Порядок денний сесії ради

Глава 2.3. Пленарні засідання ради

Глава 2.4. Прийняття рішення

Глава 2.5. Порядок розгляду питань, пов’язаних з прийняттям сільського бюджету та контролю за його виконанням

Глава 2.6. Дисципліна та етика пленарних засідань

Глава 2.7. Протокол  засідання

Розділ 3. Депутати, сільський голова та комісії сільської ради

Глава 3.1. Депутати сільської ради

Глава 3.2. Сільський голова

Глава 3.3. Постійні та тимчасові комісії ради

Розділ 4. Секретар ради

Розділ 5. Виконавчий апарат ради

Розділ 6.Контрольні функції ради

РОЗДІЛ 1. Загальні положення.

Стаття 1.

Сільська  рада є юридичною особою, має гербову печатку, рахунки в банківських установах.

Загальний склад ради становить 12 депутатів, котрі є обраними виборцями на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом  таємного голосування.

Строк повноважень ради визначається Конституцією України.

Стаття 2.

Регламент Ходосівської сільської ради (далі Регламент) має силу рішення, встановлює порядок скликання, підготовки і проведення сесій сільської ради; формування органів ради; визначає процедуру прийняття рішень ради, порядок здійснення депутатської діяльності та інші процедури.

Регламент сільської ради затверджується радою. Затвердження змін і доповнень до Регламенту здійснюється за поданням сільського голови, постійних комісій, депутатських груп (фракцій), депутатів у порядку, встановленому цим Регламентом.

Регламент діє до прийняття в установленому порядку його нової редакції.

Стаття 3.

На засіданнях ради та її органів можуть бути присутні члени виконавчого комітету ради,  депутати районної і обласної рад, а також запрошені інші громадяни.

Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за запрошенням.

За рішенням ради, яке приймається після скорочених дебатів більшістю депутатів від загального складу ради, в кожному окремому випадку можуть проводитися закриті пленарні засідання.

На закритому засіданні ради мають право бути присутніми особи, які не є депутатами, але присутність котрих визнана радою необхідною для розгляду відповідного питання.

Особи, котрі не є депутатами, але присутні на засіданнях ради та її органів, зобов’язані дотримуватись установленого порядку ведення засідання і не мають права без дозволу головуючого висловлювати своє ставлення до того, що відбувається на засіданні. У разі порушення порядку вони за розпорядженням  головуючого можуть бути виведені з приміщення засідання.

Стаття 4.

Діяльність сільської ради, її органів здійснюється згідно з перспективним планом та планом роботи на рік, які розробляються з урахуванням пропозицій сільського голови, виконавчого комітету ради, постійних комісій та депутатів.

РОЗДІЛ 2. Сесії Ходосівської сільської ради

 

Глава 2.1. Сесія сільської ради

 1. Сесія ради є основною організаційно-правовою формою діяльності ради. Вона складається з пленарних засідань, засідань постійних комісій, а також засідань інших комісій, створених радою.

Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше як один раз на квартал, а з питань відведення земельних ділянок – не рідше ніж 1 раз на місяць

 1. Тривалість сесії визначається радою.

Сесії є черговими і позачерговими.

Стаття 5.

Відкриття сесії ради оголошується головуючим на початку першого пленарного засідання. При відкритті сесії і після її закриття виконується Державний Гімн України.

Стаття 6.

Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Стаття 7.

Для визначення правомочності пленарного засідання сесії беруться дані реєстрації, яка проводиться на початку засідання.

Стаття 8.

У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий переносить проведення пленарного засідання сесії на інший, встановлений ним час.

Стаття 9.

Реєстрація депутатів проводиться секретарем ради перед кожним пленарним засіданням за особистим підписом депутата.

Глава 2.2. Порядок денний сесії ради

 1. Порядок денний чергової сесії ради включає питання, які виносяться на розгляд пленарних засідань ради.
 2. До порядку денного сесії ради включаються лише ті питання, документи з яких підготовлені відповідно до вимог цього Регламенту.
 3. Відповідні постійні комісії ради можуть подавати сільському голові свої висновки і рекомендації щодо готовності закріплених за ними питань про включення їх до порядку денного сесії.

Стаття 10.

Проект порядку денного сесії ради готується секретарем ради за погодженням з сільським головою та повідомляється депутатам не пізніше, як за 10 днів до відкриття чергової сесії.

До проекту порядку денного чергової сесії регулярно включаються звіти постійних комісій ради, керівників органів, які рада утворює, обирає, призначає, а також звіти виконавчого комітету ради про виконання рішень ради та про виконання повноважень, делегованих їй радою.

Стаття 11.

Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії, подається головуючому на сесії ради із супровідною запискою і проектом рішення чи іншого документу, завізованими сторонами, який пропонується прийняти за цією пропозицією.

Стаття 12.

Проект порядку денного сесії обговорюється по пунктах і затверджується в цілому  більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

Дебати щодо включення будь-якого питання до порядку денного сесії проводяться за скороченою процедурою.

Якщо за результатами голосування ради питання до порядку денного сесії не включено, то воно вважається відхиленим. Рішення про виключення питання з незатвердженого ще в цілому порядку денного приймається більшістю голосів  депутатів від їх фактичної кількості.

Фактичною є та кількість депутатів, яка бере участь (присутня) в роботі сесії ради на момент прийняття відповідного рішення.

Глава 2.3. Пленарні засідання ради

Стаття 13.

Пленарним засіданням вважається засідання ради, яке проводиться з дотриманням вимог статей 6 і 7 цього Регламенту.

Виключно на пленарних засіданнях сільської ради вирішуються  питання, передбачені частиною першою ст. 26 закону „ Про місцеве самоврядування в Україні ”.

Сільська рада може розглядати і інші питання, віднесені законодавством до її компетенції.

Стаття 14.

Сесія ради розпочинається з пленарного засідання.

На початку  засідання (без включення цього питання до порядку денного засідання) відводиться до 15 хвилин для стислих (до трьох хвилин) виступів депутатів з внесенням пропозицій, оголошенням депутатських запитів, заяв, повідомлень. При цьому дебати не відкриваються.

Рішенням ради її засідання може бути продовжене понад визначений робочий час.

Стаття 15.

В роботі сесії може бути оголошена перерва. Олошення про перерву в роботі сесії, її тривалість, робить головуючий і повідомляє про початок наступного  засідання.

Сесія ради закінчується роботу після вичерпного розгляду порядку денного сесії.

 

Глава 2.4. Рішення ради

Стаття 16.

Рішення сільської ради з будь-якого питання приймаються на її пленарному засіданні після їх обговорення.

Рішення ради може прийматися без обговорення, якщо жоден депутат не заперечує на пленарному засіданні проти цього.

Стаття 17.

Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань ради або у відведеному для таємного голосування місці.

Стаття 18.

Зауваження, поправки, доповнення до проекту рішення подаються письмово головуючому через секретаря ради, у тому числі і під час обговорення. Подані поправки і доповнення до проекту рішення ставляться на голосування.

Пропозиція, яка не отримала необхідної кількості голосів, вважається відхиленою. Таке відхилення заноситься до протоколу пленарного засідання.

Стаття 19.

1.Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради. При встановленні результатів голосування до загального складу сільської ради включається сільський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради і враховується його голос.

 1. Рішення про вжиття заходів щодо забезпечення присутності депутатів на засіданнях ради та її органів є процедурним.

Стаття 20.

 1. Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування з нього.
 2. Початок голосування головуючий на засіданні погоджує з присутніми депутатами, оголошує необхідну кількість голосів для прийняття рішення, а також вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги закону, Регламенту або з цих питань надійшли пропозиції від депутатів.
 3. При відсутності зауважень, поправок чи доповнень до проекту рішення воно голосується в цілому.

4.Якщо до проекту рішення або його окремих пунктів є пропозиції, доповнення, уточнення, голосування проводиться за пунктами цього рішення. При цьому проект рішення голосується першим, а пропозиції, доповнення і уточнення голосуються в порядку надходження. Після цього проект рішення голосується в цілому.

 1. У випадку, коли рішення неможливо прийняти за розбіжністю пропозицій та їх великою кількістю, воно приймається спочатку в першому читанні, а після збору зауважень і пропозицій від постійних комісій, окремих депутатів та узгодження – в другому читанні.

Стаття 21.

Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може перервати голосування. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

Стаття 22.

 1. Рада приймає рішення відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26 закону „ Про місцеве самоврядування в Україні ”.

За пропозицією депутата, рада 1/3 голосів від загального складу ради, приймає процедурне рішення стосовно поіменного або таємного голосування.

 1. Поіменне голосування, як різновид відкритого голосування, проводиться з будь-яких питань, крім персональних, лічильною комісією за списком депутатів, підготовленим секретарем ради. Після підрахунку голосів члени лічильної комісії підписують ці списки і вони долучаються до протоколу засідання.

Дані про результати поіменного голосування оголошуються депутатам відразу після його проведення.

 1. Таємне голосування проводиться за пропозицією будь-кого із депутатів, підтриманою не менш, як однією третиною присутніх на засіданні депутатів.

Для проведення таємного голосування і встановлення його результатів рада з числа депутатів обирає лічильну комісію.

Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.

Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування,  у необхідній кількості виготовляються під контролем тимчасової лічильної комісії за встановленою нею формою. У бюлетені для таємного голосування зазначається мета виборів.

В бюлетень для таємного голосування вносяться всі кандидатури, схвалені радою або запропоновані сільським головою. Цей список передається лічильній комісії головуючим на засіданні ради.

3.1. Час, місце і порядок проведення голосування визначається лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність приміщення  для таємного голосування, закриває скриньку для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови з метою дотримання таємниці голосування.

3.1. Кожному депутату лічильною комісією видається один бюлетень для таємного голосування після пред’явлення ним посвідчення та  особистого підпису в реєстрі про отримання бюлетеня. Бюлетені видаються безпосередньо біля приміщення для таємного голосування. Депутат заповнює бюлетень у кабіні для таємного голосування.

3.2. Голосування проводиться шляхом ставлення відмітки (+) у квадраті навпроти кандидата, за який голосує депутат. У бюлетені для таємного голосування депутат ставить позначку навпроти тільки однієї кандидатури. Бюлетень опускається в скриньку, яка повинна знаходитися біля приміщення для таємного голосування.

3.3. Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів. При підрахунку голосів і встановленні результатів виборів можуть бути присутні лише члени лічильної комісії.

Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка або ті, на яких не зроблено жодної відмітки, або зроблено більше однієї відмітки. Додатково вписані у бюлетені прізвища при підрахунку не враховуються.
Якщо після голосування лічильна комісія встановить, що виявлені порушення суттєво вплинули на результати голосування, результати цього голосування анулюються.

 1. Кандидат вважається обраним, якщо в результаті таємного голосування він отримав більшість голосів депутатів від загального складу ради.

Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. У разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з протоколом, він викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.

Голова лічильної комісії інформує раду про результати таємного голосування. Рішення про затвердження результатів таємного голосування при цьому радою не приймається.

Стаття 23.

Рада не може ухвалювати рішення, які суперечать Конституції України, чинним законам України, ратифікованим міжнародним договорам чи угодам та цьому Регламенту.

Стаття 24.

Рада може відмінити своє рішення з дотриманням процедури, встановленої цим Регламентом у випадку, коли за це проголосували більше половини від загального складу ради.

Стаття 25.

Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з моменту їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено іншого терміну введення їх у дію.

Стаття 26.

Тексти прийнятих радою рішень оформляються секретарем ради і в 5-ти денний термін подаються на підпис сільському голові (головуючому на пленарному засіданні).

Сільський голова (головуючий на засіданні) повинен підписати оформлені і прийняті радою рішення на протязі 10 днів з дня їх прийняття.

Стаття 27.

Підписане рішення є оригіналом і зберігається в секретаріаті ради. Всі інші примірники є копіями.

У разі виявлення невідповідності оприлюдненого тексту оригіналу рішення, іншого акту ради, виправлення проводиться негайно, але не пізніше 3-х днів від дня виявлення невідповідності.

Глава 2.5. Порядок розгляду питань, пов’язаних з прийняттям сільського бюджету та контролю за його виконанням

Стаття 28.

 1. Формування бюджету сільської ради на основі Бюджетного Кодексу України є обов’язком спеціаліста – головного бухгалтера сільської ради.
 2. Робота по формуванні бюджетуобота здійснюється бухгалтером ради у співпраці з постійною планово-бюджетною та з питань соціально-економічного розвитку комісією (далі комісія з питань бюджету) сільської ради.

Стаття 29.

Після затвердження звіту про виконання бюджету за попередній рік на основі інформацій про виконання поточного бюджету та прогнозів про соціально-економічний стан рада приймає рішення про основні напрямки бюджетної політики  на наступний рік. Проект рішення виноситься на засідання комісії з питань бюджету з врахуванням пропозицій інших комісій ради. Проект бюджету має бути розроблений на основі рішення про основні напрямки бюджетної політики на наступний рік.

Стаття 30.

Засідання постійних комісій ради з питань формування бюджету відбувається у присутності спеціаліста – головного бухгалтера сільської ради і представників  комісії з питань бюджету.

Постійні комісії ради призначають відповідальних осіб для участі у роботі постійної комісії з питань бюджету і передають свої поправки разом з окремою думкою членів комісії до проекту бюджету у постійну комісію з питань бюджету.

Поправки можуть бути лише такого змісту:

– скоротити статтю видатків (доходів);

– виключити статтю видатків (доходів);

– збільшити статтю видатків (доходів);

– додати нову статтю видатків (доходів).

Якщо постійна комісія або депутати вносять пропозицію про збільшення видатків або скорочення доходів, вони зобов’язані запропонувати на ту ж саму суму відповідно збільшення доходів за рахунок інших джерел або скорочення видатків на іншу статтю. Постійні комісії і депутати подають до кожної поправки письмове обґрунтування. В разі недотримання цих вимог поправка до розгляду не приймається.

Стаття 31.

Щоквартально бухгалтерія сільської ради подає раді письмовий звіт про виконання бюджету сільської ради.

Глава 2.6. Дисципліна та етика пленарних засідань

Стаття 32.

На засіданні ради депутат не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні і лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити депутата про недопустимість таких висловлювань і  закликів або зупинити його виступ, а у разі повторного порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.

Якщо головуючий звертається до депутата, останній повинен негайно зупинити свій виступ, у противному разі головуючий на засіданні має право зупинити його виступ.

Якщо депутат виступає на засіданні без дозволу головуючого, останній повинен зупинити його виступ і позбавити слова.

Якщо депутат перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється з не обговорюваного питання, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу депутата, яка виголошена після позбавлення його слова, не заноситься до протоколу засідання.

Стаття 33.

Якщо депутат вважає, що виступаючий або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може в  письмовій формі звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий на засіданні надає депутату слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування; в останньому випадку головуючий на засіданні відразу повідомляє депутатів про надходження такого звернення від депутата і про час, коли йому буде надане слово.

Стаття 34.

Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом засідання головуючий на засіданні за згодою більшості присутніх депутатів, визначеною шляхом голосування без обговорення, може запропонувати депутату залишити зал до кінця засідання.  Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий на засідання припиняє засідання до виконання депутатом його вимоги. У таких випадках за висновком комісії з питань оборонної роботи, забезпечення законності, правопорядку, депутатської етики та проблем місцевого самоврядування рада без обговорення може прийняти рішення  про позбавлення депутата права брати слово у  п’яти пленарних засіданнях. Це рішення доводиться до відома виборців.

Стаття 35.

У разі грубого порушення дисципліни або створення перешкод у проведенні засідання головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання.

Якщо під час засідання ради у будинку ради депутат вчинить дії, що містять ознаки злочину, дебати зупиняються. Головуючий на засіданні повідомляє про факт, що відбувся, закриває засідання і негайно звертається до прокурора з проханням вжити заходи впливу, коли зазначені дії вчинені до відкриття пленарного засідання, під час його перерви чи після закриття, головуючий на засіданні повідомляє раду про них після перерви або при відкритті найближчого засідання.

Стаття 36.

Після розгляду питання порядку денного або в кінці засідання депутат має право звертатися до головуючого на засіданні із зауваженнями і запитаннями щодо організації розгляду питань і ведення засідання: при цьому депутат може зажадати відповідей на його запитання і дати їм оцінку. Під час засідання депутат може вносити пропозиції з зазначених питань.

 

Глава 2.7. Протокол  засідання

Стаття 37.

Засідання ради протоколюються. Ведення протоколу засідання здійснює секретар ради. Протокол засідання ради підписує головуючий на засіданні.

У протоколі засідання ради зазначається: дата, час і місце засідання; кількість присутніх депутатів на засіданні, внесені на розгляд питання порядку денного; назви документів, поширених серед депутатів для цього засідання; прізвища головуючого на засіданні і виступаючих; всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення; повні результати голосування і прийняті рішення.

Стаття 38.

До протоколу засідання ради додається:

– інформація про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів;

– інформація про реєстрацію запрошених;

– висновки комісій ради щодо питань, які розглядаються на засіданні;

– тексти офіційних виступів депутатів;

– окремі думки депутатів щодо ухвалених радою рішень;

– проекти  рішень, які були підготовлені, але не прийняті радою.

Стаття 39.

Протокол засідання ради є офіційним документом пленарних засідань, що підтверджують процес обговорення і прийняття рішення радою.

Протоколи засідань ради з відома сільського голови секретарем ради надаються депутатам ради для ознайомлення.

РОЗДІЛ 3. Депутати сільської ради, Сільський голова, комісії ради.

Глава 3.1. Депутати сільської ради

Стаття 40.

Порядок організації діяльності депутата в раді та її органах визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами України та цим Регламентом.

Стаття 41.

Депутатам сільської  ради видаються посвідчення депутата.

Стаття 42.

До діяльності депутата під час сесійного періоду належить:

– участь у роботі сесій ради;

– участь у засіданнях постійних та інших комісій ради, до складу яких його обрано;

– виконання доручень ради,  її органів, сільського голови та секретаря;

– робота над документами ради та виконання інших депутатських повноважень;

– робота у виборчому окрузі.

Стаття 43.

Участь у засіданнях ради та її органів, виконання доручень ради, її органів є підставою для звільнення депутата від виконання службових обов’язків з відшкодуванням йому за рахунок сільського бюджету середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю.

Депутат зобов’язаний зареєструватися і бути присутнім на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано. Депутат не може не брати участі в голосуванні, за винятком випадків, якщо рада приймає рішення щодо нього персонально.

Відсутність депутата на засіданнях ради допускається лише з поважних причин.

Депутат, який не може взяти участь у пленарному засіданні, повинен письмово із зазначенням причини, повідомити завчасно про це секретаря ради.

Стаття 44.

У разі пропуску депутатом без поважних причин протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії рада може звернутись до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

Стаття 45.

 1. Повноваження депутата сільської ради припиняються достроково у випадках передбачених законодавством.
 2. У разі дострокового припинення повноважень чи  смерті депутата відповідно до законодавства України проводяться вибори депутата замість вибулого.
 3. Рада не переглядає прийняте нею рішення про дострокове припинення повноважень депутата.
 4. Депутат, який бажає достроково скласти депутатські повноваження, звертається особисто до ради. У заяві депутат викладає мотиви прийнятого ним рішення. Заява депутата про складення ним повноважень не може відкликатись.

Глава 3.2.Сільський голова

Стаття 46.

1.Сільський голова обирається відповідно до виборчого законодавства.

Повноваження сільського голови починаються з моменту оголошення сільською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону, крім випадків дострокового припинення його повноважень  відповідно до Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, особи.

2.Сільський голова працює у раді на постійній основі, не може мати іншого представницького мандату, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

2.Сільський  голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

Стаття 47.

Сільський голова:

1)забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на території села, додержання Конституції та законів України виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади:

організовує роботу сільської  ради та її виконавчого комітету:

підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

2)вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду секретаря ради, кількісного і персонального складу виконавчого комітету ради, щодо структури і штатів ради;

3)здійснює керівництво апаратом ради;

4)скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

5)на основі пропозицій депутатів забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання, оприлюднює затверджені радою програми, бюджет, звіти про їх виконання;

6)скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

7)забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, ради її виконавчого комітету;

8)укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження ради;

9)є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначених радою;

10)підписує рішення ради, протоколи сесій ради;

11)забезпечує роботу по розгляду звернень громадян, веде особистий прийом громадян;

12)забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;

13)представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

14)не рідше одного разу на рік звітує  про свою роботу перед територіальною громадою, , а на вимогу не менш половини депутатів  ради зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконкому ради – у визначений радою термін;

15)вирішує інші питання визначені законодавством.

Сільський голова  в межах своїх повноважень видає розпорядження.

Глава 3.3. Постійні та тимчасові комісії ради

Стаття 48.

Повноваження постійних комісій ради визначаються Законом України „ Про місцеве самоврядування в Україні “ та Положенням про постійні комісії, яке затверджується радою.

Стаття 49.

Рада  обирає постійні комісії у складі голови та членів комісії. Кількісний склад кожної комісії визначається радою. Депутат може бути членом лише однієї постійної комісії.

До складу постійних комісій не можуть бути обрані сільський голова та секретар ради.

Про обрання постійних комісій у складі голови та її членів рада приймає відповідні рішення.

Постійні комісії ради проводять свої засідання та розглядають визначені їх повноваженнями питання в міру необхідності,  але не рідше двох разів у місяць. Засідання є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів постійної комісії.

Організовує засідання  постійної комісії її голова, а при його відсутності заступник голови комісії. Про час і місце проведення засідання постійної комісії повідомляються її члени та секретар ради. Рішення комісії оформляються протоколом та підписуються всіма присутніми членами комісії.

Стаття 50.

Тимчасові  комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

Рішення про створення тимчасової  комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

Засідання тимчасових  комісій ради проводяться, як правило закриті.. Депутати, які входять до складу тимчасової  комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

Повноваження тимчасової  комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради.

РОЗДІЛ 4. Секретар ради

Стаття 51.

1.Секретар сільської ради обирається пропозицією сільського голови відповідною радою з числа її депутатів на строк повноважень ради, складає присягу посадової особи органу місцевого самоврядування та працює в раді на постійній основі.

 1. Секретар сільської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від нього прибуток, якщо інше не передбачено законом.
 2. Секретар сільської ради:

1) скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 цього Закону; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

2) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 цього Закону;

3) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;

4) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням;

5) за дорученням сільського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

6) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

7) організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

8) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

9) вирішує за дорученням сільського голови або відповідної ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

 1. Секретар сільської ради може за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету відповідної ради.
 2. Повноваження секретаря сільської ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

РОЗДІЛ 5. Виконавчий апарат ради

Стаття 52.

Виконавчий апарат ради сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів.

Структура і чисельність виконавчого апарату, витрати на його утримання встановлюються радою за поданням сільського голови.

Виконавчий апарат ради очолює сільський голова.

РОЗДІЛ 6. Контрольні функції ради

Стаття 53.

Рада здійснює контроль відповідно до повноважень, встановлених законодавством, та контроль за виконанням рішень ради.

Рада не рідше одного разу на рік заслуховує звіт сільського голови про його діяльність.

Рада періодично розглядає звіти про роботу постійних комісій ради.

Необхідність розгляду звіту постійної комісії визначається радою.

Рада періодично заслуховує звіти депутатів про виконання рішень і доручень ради.

Необхідність розгляду звіту депутата визначається радою.

Рада заслуховує щорічні звіти виконавчого комітету з питань  виконання бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку територій і делегованих повноважень.

Рада безпосередньо або через створені нею постійні та інші комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень у відповідності до вимог  законодавства про місцеве самоврядування та цього Регламенту.

Контролю підлягають рішення, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

Встановлювані у рішенні завдання повинні бути доцільними,  спрямованими на досягнення в найкоротший строк очікуваних чи фактичних результатів економними та ефективними методами.

У необхідних випадках у проекті рішення можуть передбачатися проміжні контрольні терміни інформування ради про хід виконання рішення.

Контроль за виконанням рішень ради організує сільський голова. Контроль за ходом виконання рішень ради здійснюється шляхом:

– аналізу та узагальнення у визначені терміни письмової інформації виконавців про стан виконання рішення в цілому або окремих встановлених ними завдань;

– систематичного аналізу статистичних та оперативних даних, що характеризують стан їх виконання;

– розгляду роботи (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях постійних комісій ради з виконання прийнятих рішень.

Питання про хід виконання рішень ради включаються до порядку денного сесії.

Контроль за виконанням рішень ради покладається на постійні комісії ради з питань, які належать до відання кожної комісії.

Після набрання чинності рішення передаються до відповідної постійної комісії ради. Постійна комісія ради на засіданні розглядає питання про хід виконання рішень та інформує сільського голову або секретаря сільської  ради.

Виконані рішення знімаються з контролю розпорядженням сільського голови з наступним його затвердженням на сесії.

Секретар сільської ради                                                    О.М. Дриженко